1 titles

Luigi Sturzo


Luigi Sturzo - Mario Einaudi

Fondazione Luigi Einaudi. Torino

1998, cm 17 x 24, lxxx-344 pp.

ISBN: 9788822246493

€ 48,00 € 45,60